Hafa samband

Starfsfólk í matvælaframleiðslu á Norðurlöndum bera saman bækur

NU-LIVS (Heildarsamtök stéttarfélaga á Norðurlöndunum á sviði matvælagreina) héldu ráðstefnu um kjaramál í Stokkhólmi 14.-16. nóvember síðastliðinn. Halldóra S. Sveinsdóttir formaður Bárunnar er stjórnarkona í samtökunum en auk hennar sótti Drífa Snædal framkvæmdastjóri fundinn fyrir hönd SGS.

Tilgangur ráðstefnunnar var að greina sameiginleg vandamál í matvælaframleiðslugreinum og finna leiðir til að vinna úr þeim. Ljóst var að Ísland sker sig töluvert úr hópnum þar sem samkeppni í matvælaframleislu er ekki jafn mikil og við búum við öðruvísi lagaumhverfi sem gerir til dæmis starfsmannaleigum erfiðara fyrir að skjóta rótum í atvinnulífinu.

Önnur Norðurlönd greindu frá þeim vanda sem skapast þegar fáir ráðandi aðilar eru á markaðnum, bæði í matvælaframleiðslunni og í smávöruversluninni. Framleiðslufyrirtækin færa framleiðslu sína þangað sem ódýrt vinnuafl er að hafa til nágrannalandanna; Rússlands, Eystrasaltsríkjanna og Póllands. Á saman tíma heimta verslanakeðjurnar að vörur séu framleiddar fyrir ákveðið verð og ef því er ekki mætt færast viðskiptin annað. Ægivald stórfyrirtækja er því mikið þegar auðvelt er að færa sig úr stað í framleiðslunni og ráðandi markaðshlutur getur þrýst verðinu niður.

Annar vandi sem var gegnumgangandi í framsögu og umræðum fulltrúa Finnlands, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur var ógnandi hlutur starfsmannaleiga á vinnumarkaðnum. Starfsmenn sem vinna hjá slíkum leigum eru yfirleitt ekki í stéttarfélögum (um fjórðungur í Svíþjóð) og fá jafnvel ekki greitt samkvæmt kjarasamningum. Noregur innleiðir um áramótin tilskipun Evrópusambandsins um starfsmannaleigur og önnur lönd eru í slíku ferli. Fyrirtæki freistast til að ráða mannskap í gegnum starfsmannaleigur til að komast hjá þeim skyldum sem ráðningasamband hefur í för með sér. Að einhverju leiti er það til að mæta álagspunktum en áhyggjur stéttarfélaga snúa að þeirri þróun að sífellt hærra hlutfall starfsmanna vinna í gegnum starfsmannaleigur.

Í lok ráðstefnunnar var sannmælst um aukið samstarf trúnaðarmanna og stéttarfélaga og greiðari upplýsingamiðlum um fyrirtæki og starfsmannaleigur sem starfa í fleiri en einu landi. Þá var samþykkt svohljóðandi ályktun:

 

Verslunarkeðjur með ógnarvald yfir matvælaiðnaðinum

Fulltrúar á samnorrænni ráðstefnu fólks innan matvælaiðnaðarins eru sammála um að þrýstingur stórra verslanakeðja á framleiðslufyririrtæki er ógn við framleiðslu matvæla á Norðurlöndum.

Matvælaiðnaðurinn þarfnast rannsókna til frekari vöruþróunar og aukinnar framleiðni og sömuleiðis þarf að auka menntun starfsfólks í faginu. Því miður verður þrýstingur verslanakeðja á að halda framleiðsluverðinu í lágmarki til þess að fjármagn til menntunar og þróunar er af skornum skammti en arðurinn virðist fyrst og fremst fara til verlananna.

Sú þróun að verslanakeðjur merki sjálfum sér vörurnar verður til þess að neytendur vita ekki hver framleiddi vöruna eða hvar hún er framleidd. Þetta verður til þess að auðveldara er að flytja framleiðsluna úr landi til svæða þar sem launin eru lægri og framleiðslan ódýrari. Því miður er Norrænt  neytendasamstarf sem getur varpað ljósi á samhengi framleiðsu, neyslu og umhverfis ekki til staðar.

Við krefjumst þess að verlanakeðjurnar hætti að beita þrýstingi til lækkunar framleiðsluverðs svo vernda megi framleiðsluna á Norðurlöndum. Ef verslanakeðjurnar taka sig ekki á gætu einstaka ríki þurft að axla ábyrgð á að snúa þróuninni við.

Þá krefjumst við þess að vörurnar séu vel merktar uppruna svo neytendur geti sjálfir tekið upplýsta ákvörðun um kaup á einstaka vörum.

Við myndum einnig fagna sterkari samstöðu neytendasamtaka á Norðurlöndum.

Norrænir starfsmenn í matvælaframleiðslu munu fylgjast vel með þróuninni næstu ár.


Morgunverðarfundur um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs

Velferðarráðuneytið í samstarfi við Jafnréttisráð og Jafnréttisstofu boðar til morgunverðarfundar um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs á Grand Hótel Reykjavík þriðjudaginn 20. nóvember klukkan 08:00-10:30. Fundurinn er skipulagður af vinnuhópi um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs sem nú starfar í velferðarráðuneytinu.

Velferðarráðuneytið hefur í samstarfi við Jafnréttisráð og Jafnréttisstofu skipað í vinnuhóp um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs sem hefur m.a. það hlutverk að koma með tillögur um hvernig unnt sé að auðvelda fólki að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Í vinnuhópnum sitja fulltrúar ASÍ, SA, BSRB, BHM, KÍ, KRFÍ og FÍ. Til fundarins er boðið aðilum vinnumarkaðsins, starfsmannastjórnum og yfirmönnum fyrirtækja, stofnanna og sveitarfélaga svo og öðrum sem koma að starfsmannafmálum.

 Dagskrá fundarins
Skráning fer fram fram á vef velferðarráðuneytisins á slóðinni www.vel.is/skraning


Sænska alþýðusambandið leggur áherslu á hækkun lægstu launa

Samræmd kröfugerð sænska alþýðusambandsins (LO) fyrir kjarasamningslotu næsta árs var kynnt í gær og er áherslan lögð á að hækka laun þeirra lægst launuðu. Krafa sambandsins er eins árs kjarasamningur þar sem mánaðarlaun hækki um 13.300 íslenskar krónur (700 SEK) fyrir allt launafólk sem hefur laun undir 475.000 króna á mánuði (25.000 SEK).  Þeir sem eru með hærri laun fái 2,8% hækkun á laun sín. Að auki er gerð krafa um hækkun á kjarasamningsbundnum fæðingarorlofsgreiðslum sem koma til viðbótar greiðslum úr fæðingarorlofssjóði og krafa um betri slysarétt.

Öll aðildarsambönd sænska alþýðusambandsins (LO) standa að baki þessari kröfugerð og telja þau að hér sé um ábyrga kröfugerð sem hagkerfið þolir, en kröfugerðin tekur mið af versnandi samkeppnistöðu útflutningsgreina, auknu atvinnuleysi og minni hagvexti. Fyrr á þessu ári höfðu aðildarssambönd LO boðað mun hærri launakröfur, en dregið hefur verið úr þeim vegna versnandi efnahagsaðstæðna. Aðal markmiðið með þessari samræmdu launastefnu er að auka kaumátt launa og fjölga störfum, en undirliggjandi markmiðið er að auka launajöfnuð og draga úr kynbundnum launamun.


Evrópskur baráttu- og samstöðudagur verkafólks

Evrópsku verkalýðssamtökin ETUC hafa ákveðið að 14. nóvember 2012 sé evrópskur baráttu- og samstöðudagur verkfólks (European Day of Action and Solidarity). Aðildarfélög samtakanna eru hvött til að sýna samtöðu og stuðning við kröfur verkafólks um fjölgun starfa og aukin félagslegan jöfnuð. Evrópska verkalýðshreyfingin hefur áhyggjur að aukinn niðurskurður í ríkisrekstri leiði til efnahagslegrar stöðnunar og samdráttar sem stuðli að ójöfnuði og atvinnuleysi.  Verkalýðshreyfingin skilur vissulega mikilvægi þess að ríkisfjármál séu í jafnvægi  en varar við því að slíku markmiði sé einhliða náð í gegnum niðurskurð í opinberum rekstri.

Lausn á skuldavanda Evrópu má ekki vera á kostnað félagslegs jöfnuðar

Fjölmargar aðgerðir hafa verið skipulagðar víðsvega í Evrópu , s.s. verkföll, mótmæli og kröfugöngur, til að leggja áherslu á hugmyndir evrópsku verkalýðssamtakanna um félagslegan sátttmála um lausn skuldavandas. Þar er að finna tillögur til Evrópusambandsins um leiðir til lausnar á efnahagsvanda aðildarríkjanna, en verkafólk í Evrópu hafnar aðgerðum stjórnvalda sem leiða til lakari starfskjara, atvinnuleysis, fátæktar og almenns ójöfnuðar. Grunnur að lausn efnahagsvandans verður að byggja á víðtæku samráði launafólks, fyrirtækja og stjórnvalda og fjárfestingu í innviðum samfélagsins, menntun og rannsóknum sem geta leitt til sjálfbærs vaxtar hagkerfisins og fjölgun eftirsóknarverðra starfa. ETUC hafnar áframhaldandi niðurskurði í ríkisfjármálum og einkavæðingu opinberrar þjónustu til að fjármagna ríkisrekstur.  Stefnt skal að jöfnuði í ríkisfjármálum stigvaxandi sköttum á tekjur og eignir, samhliða afnámi svartrar atvinnustarfsemi, skattafríðinda, skattaskjóla og spilingar. Að lokum er mikilvægt að eyða launamisrétti og setja reglur um jafnrétti kynjanna. Hugmyndir ETUC að félagslegum sáttmála í Evrópu má finna hér.

Niðurskurður hjá ríki og sveitarfélögum kemur verst við ófaglærðar konur

Starfsgreinasamband Íslands hefur líkt og evrópska verkalýðshreyfingin áhyggjur af þeim áhrifum sem efnahagskreppan hefur haft á íslenskt verkafólk – starfskjör þeirra og réttindi.

Þetta á einkum við um ófaglærðar konur sem starfa hjá ríki og sveitarfélögum við umönnun og ræstingar.  Niðurskurðaraðgerðir ríkis og sveitarfélaga í kjölfar fjármálakrísunnar hafa skilað sér í auknu atvinnuleysi, lægra starfshlutfalli, launalækkun, auknu vinnuálagi og réttindamissi í kjölfar einkavæðingar opinberrar þjónustu. Í nýbirtri kjara- og þjónustukönnun flóafélaganna (Eflingar, Hlífar og VSFK) má sjá að kynbundinn launamunur er að aukast og kemur það skýrast fram í lágum launum þeirra sem starfa við umönnun og ræstingar.

Til að mótmæla þessari þróun áttu nokkrir forystumenn sambandsins nýlega fund með Sambandi íslenskra sveitarfélaga um útboðsmál og einkavæðingu opinberrar þjónustu. Þar var þess krafist að sveitarfélög sýndu aukna samfélagslega ábyrgð og tækju til sín þau merki um að niðurskurðurinn bitnaði verst á þeim sem síst skyldi.


Staðall fyrir vinnustaðaskírteini

Starfsgreinasamband Íslands vill vekja athygli á að í byrjun september s.l. var gefinn út staðall fyrir útgáfu vinnustaðaskírteina. Í staðlinum er m.a. kveðið á um hvað skírteinin þurfa að uppfylla til að teljast gild.  Í meginatriðum skulu skírteinin vera framleidd úr hörðu efni og á þeim skal koma fram nafn og kennitala bæði atvinnurekanda og starfsmanns og starfsheiti viðkomandi ásamt mynd af starfsmanninum.  Í samkomulagi ASÍ og SA um vinnustaðaskírteini er kveðið á um að þremur mánuðum eftir útgáfu staðalsins skulu öll ný skírteini gefin út í samræmi við hann og er miðað  við áramótin 2012-13.  Þar er einnig kveðið á um  að endurgerð skírteina sem gefin voru út fyrir gildistöku staðalsins skuli lokið sex mánuðum frá gildistöku hans, þ.e. um mánaðarmótin mars-apríl 2013.

Einnig er vakin athygli á að með útgáfu staðalsins fjölgar þeim starfsgreinum sem falla undir lögin um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum. Nálgast má upptalningu á öllum þeim atvinnu- og starfsgreinum sem falla undir lögin á vefsíðunniwww.skirteini.is. Hægt er að nálgast staðalinn hjá Staðlaráði Íslands gegn greiðslu.


Stjórnarfundur Norræna byggingar- og tréiðnaðarsambandsins

Í dag hélt Norræna byggingar- og tréiðnaðarsambandið (NBTF) stjórnarfund sinn í Stokkhólmi í Svíþjóð. Sigurður Bessason, formaður Eflingar, situr í stjórn NBTF fyrir hönd SGS og sat hann fundinn ásamt Drífu Snædal, framkvæmdastjóri SGS, en hún er varamaður í stjórn NBTF. Rafiðnaðarsambandið og Samiðn áttu einnig fulltrúa á fundinum, þá Kristján Þórð Snæbjarnarson formann RSÍ og Finnbjörn A. Hermannsson, formann Samiðnar.


Atvinnuþátttaka 81,2%

Samkvæmt nýútkomnum Hagtíðindum Hagstofu Íslands um vinnumarkaðinn var atvinnuþátttaka hér á landi 81,2% á þriðja ársfjórðungi ársins 2012, sem jafngildir því að 181.900 manns hafi verið á vinnumarkaði að jafnaði á tímabilinu. Af þeim voru 172.700 starfandi en 9.200 án vinnu og í atvinnuleit. Ef atvinnuþátttakan er borin saman við sama tímabil árið 2011 þá er um að ræða fækkun upp á  1,6%, eða um 700 manns.

Hægt er að nálgast ýtarlegri upplýsingar um stöðuna á vinnumarkaði á 3. ársfjórðungi 2012 á vefsíðu Hagstofunnar.


Endurbætt jafnréttisstefna og aðgerðaáætlun ASÍ

Í aðdraganda þings ASÍ var jafnréttisstefna og aðgerðaáætlun sambandsins endurskoðuð og samþykkt á miðstjórnarfundi. Í stefnunni er lögð áhersla á innleiðingu jafnlaunastaðalsins til að vinna gegn launamuni kynjanna og virkja bæði kyn til þátttöku á öllum sviðum samfélagsins og innan vébanda hreyfingarinnar. Stefnan og aðgerðaáætlunin 2012-2016 er svohljóðandi:

Stefna

Jafn réttur og jöfn tækifæri kvenna og karla til starfa, starfsþróunar og launa eru meðal þeirra grundvallarþátta mannréttinda sem verkalýðshreyfingin byggir á og skal standa vörð um. Sterk verkalýðshreyfing þrýstir á aukið jafnrétti en um leið þarfnast baráttan víðtæks stuðnings launafólks. Alþýðusamband Íslands á að koma með virkum hætti að stefnumótun og aðgerðum í baráttunni fyrir jafnrétti kvenna og karla á öllum sviðum samfélagsins. Til þess að fylgja því eftir skal ASÍ:

1. Taka virkan þátt í þróun lagasetninga er varða jafnrétti kvenna og karla og innleiðingu þeirra sem og jafnlaunastaðals á vinnumarkaði.

2. Vinna að framgangi jafnréttis kynjanna með virkri þátttöku á öllum sviðum samfélagsins sem og innan sinna vébanda.

3. Vinna markvisst með aðildarsamtökum sínum að því að efla vitund og skilning á mikilvægi jafnréttis kvenna og karla.

 

 

Aðgerðaáætlun

Til þess að fylgja eftir þessum markmiðum skal ASÍ í samvinnu við aðildarfélög sín vinna að eftirtöldum verkefnum.

 • Liður 1: 
  Vinna gegn launamun kynjanna með því að;
  -stuðla að innleiðingu jafnlaunastaðals á vinnumarkaði
  -taka virkan þátt í að afla stöðugt nýrra upplýsinga um laun kvenna og karla, vinna úr þeim og kynna
  -taka þátt í undirbúningi gagnasöfnunar um launamun kynjanna með tillögum og athugasemdum til þeirra sem gera launakannanir
  -taka virkan þátt í endurskoðun jafnréttislaga

  Vinna tölulegar upplýsingar um stöðu jafnréttismála innan sambandsins með því að;
  -vinna áfram með kynjabókhald, efla og auka við þær upplýsingar sem þar eru greindar og lagðar fram.

 • Liður 2:
  Jafna stöðu kvenna og karla í stjórnum og áhrifastöðum á vinnumarkaði og innan verkalýðshreyfingarinnar með því að;
  -taka tillit til kynjasjónarmiða við val í nefndir og ráð þar sem hreyfingin skipar fulltrúa í
  -byggja upp tengslanet kvenna sem eru talsmenn verkalýðshreyfingarinnar; kjörnir fulltrúar, starfsmenn, sérfræðingar, trúnaðarmenn og/eða virkir félagsmenn
  -stuðla að breytingum á hefðum hvað varðar tímasetningar funda og annarra félagslegra atburða þannig að markmiðum samþættingar atvinnu- og fjölskyldulífs verði náð

  Stuðla að því að öll aðildarsamtök innan ASÍ setji sér og/eða fylgi eftir jafnréttisáætlun í samræmi við jafnréttislög með því að;
  -skipuleggja og fylgja eftir fræðslu um gerð slíkra áætlana þar sem fram koma m.a. ráðstafanir til að koma í veg fyrir kynbundna eða kynferðislega áreitni í öllu starfi verkalýðshreyfingarinnar

  Að samþætta kynjasjónarmið við kröfugerð og í kjarasamningaferli

 • Liður 3:
  Efla jafnréttisfræðslu hreyfingarinnar með því að;
  -stuðla að fræðslu um jafnrétti kvenna og karla á vegum hreyfingarinnar
  -kynna nýjar áherslur í samþættingu jafnréttis- og mannréttindasjónarmiða
  -fræða um ný ákvæði í lögum, reglugerðum og samþykktum sem geta haft áhrif á þróun og aðgerðir í jafnréttismálum

Árangursmælingar

Þróa skal leiðir til að hægt sé að mæla með kerfisbundnum hætti árangur fræðslu, aðgerða, jafnréttisáætlana og annarra verkefna sem fram koma í stefnu- og aðgerðaráætlun 2012-2016. Fyrir mitt ár 2013 skulu liggja fyrir hvernig haga skuli mælingum til að meta árangur þessarar áætlunargerðar.

 


Signý endurkjörin varaforseti – fulltrúar SGS í miðstjórn ASÍ

Mynd_1263199Fertugasta þingi Alþýðusambands Ísalands lauk fyrir helgi og var meðal annars kosið í stjórn ASÍ. Gylfi Arnbjörnsson var endurkjörinn forseti og Signý Jóhannesdóttir, formaður Stéttarfélags Vesturlands var endurkjörinn varaforseti. Auk hennar eru fulltrúar aðildarfélaga SGS í miðstjórn ASÍ þau: Björn Snæbjörnsson formaður Einingar-Iðju, Sigurður Bessason formaður Eflingar, Sigurrós Kristinsdóttir varaformaður Eflingar og Sverrir Mar Albertsson framkvæmdastjóri Afls. Fulltrúar aðildarfélaga SGS í varstjórn ASÍ eru þau Kolbeinn Gunnarsson formaður Hlífar, Finnbogi Sveinbjörnsson formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða, Halldóra Sveinsdóttir formaður Bárunnar og Fanney Friðriksdóttir ritari Eflingar. Við óskum þessum fulltrúum og öðrum þeim sem kosnir voru í miðstjórn ASÍ velfarnaðar í störfum sínum innan ASÍ fyrir launafólk.

Samþykktar voru sjö ályktanir meðal annars um kjaramál, Evrópumál, jöfnun lífeyrisréttinda og húsnæðismál svo eitthvað sé talið en allar ályktanirnar má nálgast hér. Fjörugar umræður voru um verðtryggingarmál, húsnæðismál og lífeyrisréttindi en niðurstöður fundarins eru afrakstur vinnu allra þingfulltrúa í hópum með þjóðfundarfyrirkomulagi, auk umræðna í sal og loks atkvæðagreiðslu.


Þing Alþýðusambands Íslands

40. þing Alþýðusambands Íslands hefst á morgun (miðvikudag) á Hótel Nordica, Reykjavík og stendur það yfir í þrjá daga. Yfirskrift þingsins að þessu sinni er Atvinnu og velferð í öndvegi. Á þingið mæta tæplega þrjú hundruð fulltrúar launafólks af öllu landinu til að móta heildarsamtökunum stefnu og starfsáætlun og velja þeim forystu. Helstu áherslur þingsins verða atvinnu-, húsnæðis- og lífeyrismál, en auk þess verða tillögur að breytingum á lögum og reglugerðum ASÍ teknar til umfjöllunar.

Seturétt á þingi ASÍ eiga samtals 290 þingfulltrúar og er þeim skipt milli aðildarfélaga með beina aðild og sambanda í hlutfalli við fjölda félagsmanna þeirra. Starfsgreinasambandið mun þ.a.l. eiga 109 fulltrúa á þinginu í ár, sem koma frá 19 aðildarfélögum þess. Þess má geta að í dag verða haldnir fundir í bæði framkvæmdastjórn og meðal formanna SGS, þar sem þing ASÍ verður m.a. til umræðu.

Nánari upplýsingar um þingið má nálgast hér.


Síða 2 Af 6123...Síðast